SESA AMBALAJ VE PLASTu0130K SANAYu0130 Tu0130CARET A.u015e.nu0130NTERNET Su0130TESu0130 AYDINLATMA METNu0130n

Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret Anonim u015eirketi (u201cSesa Ambalaju201d veya u201cu015eirketu201d) tarafu0131ndan, iu015fletilmekte olan internet sitelerini ziyaret edenlerin gizliliu011fini korumak u015eirketimizin u00f6nde gelen ilkelerindendir.

u0130u015fbu Aydu0131nlatma Metniu2019nde, kiu015fisel verilerinizin, 6698 sayu0131lu0131 Kiu015fisel Verilerin Korunmasu0131 Kanunu (u201cKanunu201d) ve ilgili mevzuata uygun olarak, u201cKemalpau015fa Osb Mahallesi Gazi Blv. No: 150 Kemalpau015fa/u0130zmiru201d adresinde yer alan veri sorumlusu u015eirket nezdinde iu015flenmesine iliu015fkin esaslar au015fau011fu0131da belirtilmiu015ftir.

1. Kiu015fisel Verilerin u0130u015flenme Amacu0131

u0130nternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayu0131su0131yla elde edilen kiu015fisel verileriniz au015fau011fu0131da su0131ralanan amau00e7larla u015eirketimiz tarafu0131ndan KVK Kanunuu2019nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak iu015flenebilecektir:

  • u0130lgili kiu015fi tarafu0131ndan iletiu015fim portalu0131ndan talepte bulunulmasu0131 halinde, bilgi alu0131nmasu0131nu0131n sau011flanmasu0131, dilek/u00f6nerilerin deu011ferlendirmeye alu0131nmasu0131 ve u015fiku00e2yette bulunulabilmesinin sau011flanmasu0131,
  • u015eirket tarafu0131ndan sunulan hizmetlerin ilgili kiu015filerin beu011feni, kullanu0131m alu0131u015fkanlu0131klaru0131 ve ihtiyau00e7laru0131na gu00f6re u00f6zelleu015ftirilerek ilgili kiu015filere u00f6nerilmesi ve tanu0131tu0131lmasu0131 iu00e7in gerekli olan aktivitelerin planlanmasu0131 ve icrasu0131,
  • u015eirket tarafu0131ndan yu00fcru00fctu00fclen ticari faaliyetlerin geru00e7ekleu015ftirilmesi iu00e7in ilgili iu015f birimlerimiz tarafu0131ndan gerekli u00e7alu0131u015fmalaru0131n yapu0131lmasu0131 ve buna bau011flu0131 iu015f su00fcreu00e7lerinin yu00fcru00fctu00fclmesi,
  • u015eirketu2019in ticari ve/veya iu015f stratejilerinin planlanmasu0131 ve icrasu0131,
  • u015eirketu2019in ve u015eirketu2019le iu015f iliu015fkisi iu00e7erisinde olan ilgili kiu015filerin hukuki, teknik ve ticari-iu015f gu00fcvenliu011finin temininin sau011flanmasu0131.

2. u0130u015flenen Kiu015fisel Verilerin Aktaru0131ldu0131u011fu0131 Yerler ve Aktaru0131m Amacu0131

Elde edilen kiu015fisel verileriniz, kiu015fisel verilerinizin iu015flenme amau00e7laru0131 dou011frultusunda iu015f ortaklaru0131mu0131za ve kanunen yetkili kamu kurumlaru0131 ile u00f6zel kiu015filere KVK Kanunuu2019nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiu015fisel veri iu015fleme u015fartlaru0131 ve amau00e7laru0131 dahilinde aktaru0131labilecektir.

3. Kiu015fisel Verilerin Toplanma Yu00f6ntemi ve Hukuki Sebebi

Kiu015fisel verileriniz, u015eirketimiz tarafu0131ndan internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayu0131su0131yla teknik iletiu015fim dosyalaru0131 olan u00e7erezler (cookies) vasu0131tasu0131yla ve iu015fbu Aydu0131nlatma Metniu2019nde belirtilmiu015f olan amau00e7lar dou011frultusunda doldurmuu015f olduu011funuz formlar vasu0131tasu0131yla otomatik yolla toplanmaktadu0131r. u00c7erezler (cookie) hakku0131nda detaylu0131 bilgi iu00e7in u00c7erez Politikasu0131u2019nu0131 inceleyiniz. u00c7erezler du0131u015fu0131nda toplanan kiu015fisel verileriniz internet sitesi u00fczerinde bulunan formlaru0131n tarafu0131nu0131zca doldurulmasu0131 vasu0131tasu0131yla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadu0131r.

Kiu015fisel verileriniz au015fau011fu0131da yer alan hukuki sebepler uyaru0131nca iu015flenmektedir:

  • KVKK m. 5/2 (f) hu00fckmu00fc uyaru0131nca temel hak ve u00f6zgu00fcrlu00fcklerinize zarar vermemek kaydu0131yla, u015eirketu2019in meu015fru menfaatleri iu00e7in veri iu015flenmesinin zorunlu olmasu0131.

4. Veri Sorumlusuna Bau015fvuru Yollaru0131 ve Haklaru0131nu0131z

Kanunu2019un 11. maddesi uyaru0131nca, u015eirketimize bau015fvurarak, kiu015fisel verilerinizin; a) iu015flenip iu015flenmediu011fini u00f6u011frenme, b) iu015flenmiu015fse bilgi talep etme, c) iu015flenme amacu0131nu0131 ve amacu0131na uygun kullanu0131lu0131p kullanu0131lmadu0131u011fu0131nu0131 u00f6u011frenme, d) yurt iu00e7inde / yurt du0131u015fu0131nda transfer edildiu011fi taraflaru0131 u00f6u011frenme, e) eksik / yanlu0131u015f iu015flenmiu015fse du00fczeltilmesini isteme, f) Kanunu2019un 7. maddesinde u00f6ngu00f6ru00fclen u015fartlar u00e7eru00e7evesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktaru0131ldu0131u011fu0131 3. kiu015filere yukaru0131da sayu0131lan (e) ve (f) bentleri uyaru0131nca yapu0131lan iu015flemlerin bildirilmesini isteme, h) mu00fcnhasu0131ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya u00e7u0131kmasu0131na itiraz etme, ve i) kanuna ayku0131ru0131 olarak iu015flenmesi sebebiyle zarara uu011framanu0131z hu00e2linde zararu0131n giderilmesini talep etme hakku0131na sahipsiniz. Ayru0131ca, e-bu00fclten listesinden u00e7u0131kma hakku0131nu0131 da e-posta iu00e7eriu011findeki linke tu0131klayarak u00fccretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Yukaru0131da belirtilmiu015f bulunan haklaru0131nu0131za iliu015fkin bilgi ve bau015fvuru taleplerinizi Veri
Sorumlusuna Bau015fvuru Usul ve Esaslaru0131 Hakku0131nda Tebliu011f uyaru0131nca u015eirketimize iletebilirsiniz.

u015eirketimiz taleplerinizi, talebin niteliu011fine gu00f6re en ku0131sa su00fcrede ve en geu00e7 otuz gu00fcn iu00e7inde, ilk talep u00fccretsiz olmak u00fczere sonuu00e7landu0131ru0131r. Ancak aynu0131 konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte iu015flemin ayru0131ca bir maliyeti gerektirmesi hu00e2linde, u00fccret alu0131nabilir. u015eirketimiz talebi kabul edip iu015fleme koyabilir veya gereku00e7esini au00e7u0131klayarak talebi yazu0131lu0131 usulle reddedebilir.

Yukaru0131da belirtilen prosedu00fcr takip edilerek geru00e7ekleu015ftirilen bau015fvurunun reddedilmesi, verilen cevabu0131n yetersiz bulunmasu0131 veya su00fcresinde bau015fvuruya cevap verilmemesi hu00e2llerinde; cevabu0131n tebliu011fini takiben otuz ve her hu00e2lde bau015fvuru tarihinden itibaren altmu0131u015f gu00fcn iu00e7inde Kiu015fisel Verileri Koruma Kuruluu2019na (u201cKurulu201d) u015fiku00e2yette bulunma hakku0131 mevcuttur. Ancak bau015fvuru yolu tu00fcketilmeden u015fiku00e2yet yoluna bau015fvurulamaz.

Kurul, u015fiku00e2yet u00fczerine veya ihlal iddiasu0131nu0131 u00f6u011frenmesi durumunda resen, gu00f6rev alanu0131na giren konularda gerekli incelemeyi yapar. u015eiku00e2yet u00fczerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. u015eiku00e2yet tarihinden itibaren altmu0131u015f gu00fcn iu00e7inde cevap verilmezse talep reddedilmiu015f sayu0131lu0131r. u015eiku00e2yet u00fczerine veya resen yapu0131lan inceleme sonucunda, ihlalin varlu0131u011fu0131nu0131n anlau015fu0131lmasu0131 hu00e2linde Kurul, tespit ettiu011fi hukuka ayku0131ru0131lu0131klaru0131n veri sorumlusu tarafu0131ndan giderilmesine karar vererek ilgililere tebliu011f eder. Bu karar, tebliu011fden itibaren gecikmeksizin ve en geu00e7 otuz gu00fcn iu00e7inde yerine getirilir. Kurul, telafisi gu00fcu00e7 veya imku00e2nsu0131z zararlaru0131n dou011fmasu0131 ve au00e7u0131ku00e7a hukuka ayku0131ru0131lu0131k olmasu0131 hu00e2linde, veri iu015flenmesinin veya verinin yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lmasu0131nu0131n durdurulmasu0131na karar verebilir.

Verilerinizin u015eirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduu011funu belirtir; bize duyduu011funuz gu00fcven iu00e7in teu015fekku00fcr ederiz.

SESA AMBALAJ VE PLASTu0130K SANAYu0130 Tu0130CARET A.u015e. WHATSAPP HATTI - AYDINLATMA METNu0130

Kiu015fisel verilerinizin, Kiu015fisel Verilerin Korunmasu0131 Kanunu (u201cKanunu201d) kapsamu0131nda u201cKemalpau015fa Osb Mahallesi Gazi Blv. No: 150 Kemalpau015fa/u0130zmiru201d adresinde yer alan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret Anonim u015eirketi (u201cSesa Ambalaju201d veya u201cu015eirketu201d) nezdinde iu015flenmesine iliu015fkin esaslar au015fau011fu0131da belirtilmiu015ftir:

1. Kiu015fisel Verilerin u0130u015flenme Amacu0131

Tarafu0131nu0131za ait iletiu015fim kategorisindeki kiu015fisel veriler; internet sitemizde yer alan u201cWhatsApp u0130letiu015fim Hattu0131u201d hizmetimiz vasu0131tasu0131yla yapmu0131u015f olduu011funuz bau015fvuru neticesinde toplanmaktadu0131r. WhatsApp u0130letiu015fim Hattu0131 ile aktarmu0131u015f olduu011funuz bilgileriniz, bau015fta bilgi temini, dilek ve u00f6nerilerinizi almak ile u015fiku00e2yetleri toplamak olmak u00fczere mu00fcu015fteri hizmetlerinin faaliyetlerinin geru00e7ekleu015ftirilmesi, tarafu0131nu0131za daha iyi bir hizmet sunulabilmesi iu00e7in mu00fcu015fteri iliu015fkileri sistemine dahil edilmesi amau00e7laru0131yla iu015flenmektedir.

2. u0130u015flenen Kiu015fisel Verilerin Aktaru0131ldu0131u011fu0131 Yerler ve Aktaru0131m Amacu0131

Kiu015fisel verilerin iu015flenme amacu0131 ile verilerin aktaru0131m amacu0131 paralellik gu00f6stermektedir. u015eirketimiz, topladu0131u011fu0131 kiu015fisel verileri faaliyetlerini yu00fcru00fctebilmek iu00e7in iu015f birliu011fi yaptu0131u011fu0131 kurum ve kuruluu015flarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iu015f ortaklaru0131 ile paylau015fabilmektedir. WhatsApp hattu0131 hizmetinin alu0131ndu0131u011fu0131 iu015f ortau011fu0131nu0131n sunucularu0131nu0131n yurt du0131u015fu0131nda bulunuyor olmasu0131 nedeniyle kiu015fisel verileriniz au00e7u0131k ru0131za vermeniz halinde yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lacaktu0131r.

3. Kiu015fisel Verilerin Toplanma Yu00f6ntemi ve Hukuki Sebebi

u0130nternet sitemizde yer alan u0130letim Formu alanu0131 vasu0131tasu0131yla sunmakta olduu011fumuz hizmetten faydalanabilmeniz iu00e7in toplanan kiu015fisel verileriniz doldurmuu015f olduu011funuz form aracu0131lu0131u011fu0131yla toplanmaktadu0131r.

Kiu015fisel verileriniz au015fau011fu0131da yer alan hukuki sebepler uyaru0131nca iu015flenmektedir:

  • KVKK m. 5/2 (f) hu00fckmu00fc uyaru0131nca temel hak ve u00f6zgu00fcrlu00fcklerinize zarar vermemek kaydu0131yla, u015eirketu2019in meu015fru menfaatleri iu00e7in veri iu015flenmesinin zorunlu olmasu0131,
  • KVKK m. 9/1 hu00fckmu00fc uyaru0131nca kiu015fisel verilerinizin au00e7u0131k ru0131zanu0131zu0131n alu0131nmasu0131 kapsamu0131nda yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lmasu0131.

4. Veri Sorumlusuna Bau015fvuru Yollaru0131 ve Haklaru0131nu0131z

Kanunu2019un 11. maddesi uyaru0131nca, u015eirketimize bau015fvurarak, kiu015fisel verilerinizin; a) iu015flenip iu015flenmediu011fini u00f6u011frenme, b) iu015flenmiu015fse bilgi talep etme, c) iu015flenme amacu0131nu0131 ve amacu0131na uygun kullanu0131lu0131p kullanu0131lmadu0131u011fu0131nu0131 u00f6u011frenme, d) yurt iu00e7inde / yurt du0131u015fu0131nda transfer edildiu011fi taraflaru0131 u00f6u011frenme, e) eksik / yanlu0131u015f iu015flenmiu015fse du00fczeltilmesini isteme, f) Kanunu2019un 7. maddesinde u00f6ngu00f6ru00fclen u015fartlar u00e7eru00e7evesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktaru0131ldu0131u011fu0131 3. kiu015filere yukaru0131da sayu0131lan (e) ve (f) bentleri uyaru0131nca yapu0131lan iu015flemlerin bildirilmesini isteme, h) mu00fcnhasu0131ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya u00e7u0131kmasu0131na itiraz etme, ve i) kanuna ayku0131ru0131 olarak iu015flenmesi sebebiyle zarara uu011framanu0131z hu00e2linde zararu0131n giderilmesini talep etme hakku0131na sahipsiniz.

Yukaru0131da belirtilmiu015f bulunan haklaru0131nu0131za iliu015fkin bilgi ve bau015fvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Bau015fvuru Usul ve Esaslaru0131 Hakku0131nda Tebliu011f uyaru0131nca u015eirketimize iletebilirsiniz.

u015eirketimiz taleplerinizi, talebin niteliu011fine gu00f6re en ku0131sa su00fcrede ve en geu00e7 otuz gu00fcn iu00e7inde, ilk talep u00fccretsiz olmak u00fczere sonuu00e7landu0131ru0131r. Ancak aynu0131 konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte iu015flemin ayru0131ca bir maliyeti gerektirmesi hu00e2linde, u00fccret alu0131nabilir. u015eirketimiz talebi kabul edip iu015fleme koyabilir veya gereku00e7esini au00e7u0131klayarak talebi yazu0131lu0131 usulle reddedebilir.

Yukaru0131da belirtilen prosedu00fcr takip edilerek geru00e7ekleu015ftirilen bau015fvurunun reddedilmesi, verilen cevabu0131n yetersiz bulunmasu0131 veya su00fcresinde bau015fvuruya cevap verilmemesi hu00e2llerinde; cevabu0131n tebliu011fini takiben otuz ve her hu00e2lde bau015fvuru tarihinden itibaren altmu0131u015f gu00fcn iu00e7inde Kiu015fisel Verileri Koruma Kuruluu2019na (u201cKurulu201d) u015fiku00e2yette bulunma hakku0131 mevcuttur. Ancak bau015fvuru yolu tu00fcketilmeden u015fiku00e2yet yoluna bau015fvurulamaz.

Kurul, u015fiku00e2yet u00fczerine veya ihlal iddiasu0131nu0131 u00f6u011frenmesi durumunda resen, gu00f6rev alanu0131na giren konularda gerekli incelemeyi yapar. u015eiku00e2yet u00fczerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. u015eiku00e2yet tarihinden itibaren altmu0131u015f gu00fcn iu00e7inde cevap verilmezse talep reddedilmiu015f sayu0131lu0131r. u015eiku00e2yet u00fczerine veya resen yapu0131lan inceleme sonucunda, ihlalin varlu0131u011fu0131nu0131n anlau015fu0131lmasu0131 hu00e2linde Kurul, tespit ettiu011fi hukuka ayku0131ru0131lu0131klaru0131n veri sorumlusu tarafu0131ndan giderilmesine karar vererek ilgililere tebliu011f eder. Bu karar, tebliu011fden itibaren gecikmeksizin ve en geu00e7 otuz gu00fcn iu00e7inde yerine getirilir. Kurul, telafisi gu00fcu00e7 veya imku00e2nsu0131z zararlaru0131n dou011fmasu0131 ve au00e7u0131ku00e7a hukuka ayku0131ru0131lu0131k olmasu0131 hu00e2linde, veri iu015flenmesinin veya verinin yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lmasu0131nu0131n durdurulmasu0131na karar verebilir.

Verilerinizin u015eirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduu011funu belirtir; bize duyduu011funuz gu00fcven iu00e7in teu015fekku00fcr ederiz.

Kiu015fisel Verilerin u0130u015flenmesine u0130liu015fkin Au00e7u0131k Ru0131za Metni

Kiu015fisel verilerimin WhatsApp hizmeti kapsamu0131nda tedariku00e7inin sunucularu0131nu0131n yurt du0131u015fu0131nda bulunuyor olmasu0131 nedeniyle kiu015fisel verilerimin yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lmasu0131na au00e7u0131k ru0131za gu00f6steriyorum.

SESA AMBALAJ VE PLASTu0130K SANAYu0130 Tu0130CARET A.u015e. u0130LETu0130u015eu0130M FORMU - AYDINLATMA METNu0130

Kiu015fisel verilerinizin, Kiu015fisel Verilerin Korunmasu0131 Kanunu (u201cKanunu201d) kapsamu0131nda u201cKemalpau015fa Osb Mahallesi Gazi Blv. No: 150 Kemalpau015fa/u0130zmiru201d adresinde yer alan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret Anonim u015eirketi (u201cSesa Ambalaju201d veya u201cu015eirketu201d) nezdinde iu015flenmesine iliu015fkin esaslar au015fau011fu0131da belirtilmiu015ftir:

1. Kiu015fisel Verilerin u0130u015flenme Amacu0131

Tarafu0131nu0131za ait kimlik ve iletiu015fim kategorisindeki kiu015fisel veriler; internet sitemizde yer alan u201cu0130letiu015fim Formuu201d hizmetimiz vasu0131tasu0131yla yapmu0131u015f olduu011funuz bau015fvuru neticesinde toplanmaktadu0131r. u0130letiu015fim Formu ile aktarmu0131u015f olduu011funuz bilgileriniz, bau015fta bilgi temini, dilek ve u00f6nerilerinizi almak ile u015fiku00e2yetleri toplamak olmak u00fczere mu00fcu015fteri hizmetlerinin faaliyetlerinin geru00e7ekleu015ftirilmesi, tarafu0131nu0131za daha iyi bir hizmet sunulabilmesi iu00e7in mu00fcu015fteri iliu015fkileri sistemine dahil edilmesi amau00e7laru0131yla iu015flenmektedir.

Yine yukaru0131da sayu0131lanlaru0131n du0131u015fu0131nda u015eirketimiz tarafu0131ndan sunulan hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, u00fcru00fcn ve hizmet u00e7eu015fitliliu011fimizin geliu015ftirilebilmesi amacu0131yla, u00e7eu015fitli rapor, analiz ve u00e7alu0131u015fmalaru0131n hazu0131rlanmasu0131 ve sunulmasu0131 iu00e7in temel hak ve u00f6zgu00fcrlu00fcklerinize zarar vermemek kaydu0131 ile kiu015fisel verileriniz iu015flenebilecektir.

2. u0130u015flenen Kiu015fisel Verilerin Aktaru0131ldu0131u011fu0131 Yerler ve Aktaru0131m Amacu0131

Kiu015fisel verilerin iu015flenme amacu0131 ile verilerin aktaru0131m amacu0131 paralellik gu00f6stermektedir. u015eirketimiz, topladu0131u011fu0131 kiu015fisel verileri faaliyetlerini yu00fcru00fctebilmek iu00e7in iu015f birliu011fi yaptu0131u011fu0131 kurum ve kuruluu015flarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iu015f ortaklaru0131 ile paylau015fabilmektedir.

3. Kiu015fisel Verilerin Toplanma Yu00f6ntemi ve Hukuki Sebebi

u0130nternet sitemizde yer alan u0130letim Formu alanu0131 vasu0131tasu0131yla sunmakta olduu011fumuz hizmetten faydalanabilmeniz iu00e7in toplanan kiu015fisel verileriniz doldurmuu015f olduu011funuz form aracu0131lu0131u011fu0131yla toplanmaktadu0131r.

Kiu015fisel verileriniz au015fau011fu0131da yer alan hukuki sebepler uyaru0131nca iu015flenmektedir:

KVKK m. 5/2 (f) hu00fckmu00fc uyaru0131nca temel hak ve u00f6zgu00fcrlu00fcklerinize zarar vermemek kaydu0131yla, u015eirketu2019in meu015fru menfaatleri iu00e7in veri iu015flenmesinin zorunlu olmasu0131.

4. Veri Sorumlusuna Bau015fvuru Yollaru0131 ve Haklaru0131nu0131z

Kanunu2019un 11. maddesi uyaru0131nca, u015eirketimize bau015fvurarak, kiu015fisel verilerinizin; a) iu015flenip iu015flenmediu011fini u00f6u011frenme, b) iu015flenmiu015fse bilgi talep etme, c) iu015flenme amacu0131nu0131 ve amacu0131na uygun kullanu0131lu0131p kullanu0131lmadu0131u011fu0131nu0131 u00f6u011frenme, d) yurt iu00e7inde / yurt du0131u015fu0131nda transfer edildiu011fi taraflaru0131 u00f6u011frenme, e) eksik / yanlu0131u015f iu015flenmiu015fse du00fczeltilmesini isteme, f) Kanunu2019un 7. maddesinde u00f6ngu00f6ru00fclen u015fartlar u00e7eru00e7evesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktaru0131ldu0131u011fu0131 3. kiu015filere yukaru0131da sayu0131lan (e) ve (f) bentleri uyaru0131nca yapu0131lan iu015flemlerin bildirilmesini isteme, h) mu00fcnhasu0131ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya u00e7u0131kmasu0131na itiraz etme, ve i) kanuna ayku0131ru0131 olarak iu015flenmesi sebebiyle zarara uu011framanu0131z hu00e2linde zararu0131n giderilmesini talep etme hakku0131na sahipsiniz.

Yukaru0131da belirtilmiu015f bulunan haklaru0131nu0131za iliu015fkin bilgi ve bau015fvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Bau015fvuru Usul ve Esaslaru0131 Hakku0131nda Tebliu011f uyaru0131nca u015eirketimize iletebilirsiniz.

u015eirketimiz taleplerinizi, talebin niteliu011fine gu00f6re en ku0131sa su00fcrede ve en geu00e7 otuz gu00fcn iu00e7inde, ilk talep u00fccretsiz olmak u00fczere sonuu00e7landu0131ru0131r. Ancak aynu0131 konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte iu015flemin ayru0131ca bir maliyeti gerektirmesi hu00e2linde, u00fccret alu0131nabilir. u015eirketimiz talebi kabul edip iu015fleme koyabilir veya gereku00e7esini au00e7u0131klayarak talebi yazu0131lu0131 usulle reddedebilir.

Yukaru0131da belirtilen prosedu00fcr takip edilerek geru00e7ekleu015ftirilen bau015fvurunun reddedilmesi, verilen cevabu0131n yetersiz bulunmasu0131 veya su00fcresinde bau015fvuruya cevap verilmemesi hu00e2llerinde; cevabu0131n tebliu011fini takiben otuz ve her hu00e2lde bau015fvuru tarihinden itibaren altmu0131u015f gu00fcn iu00e7inde Kiu015fisel Verileri Koruma Kuruluu2019na (u201cKurulu201d) u015fiku00e2yette bulunma hakku0131 mevcuttur. Ancak bau015fvuru yolu tu00fcketilmeden u015fiku00e2yet yoluna bau015fvurulamaz.

Kurul, u015fiku00e2yet u00fczerine veya ihlal iddiasu0131nu0131 u00f6u011frenmesi durumunda resen, gu00f6rev alanu0131na giren konularda gerekli incelemeyi yapar. u015eiku00e2yet u00fczerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. u015eiku00e2yet tarihinden itibaren altmu0131u015f gu00fcn iu00e7inde cevap verilmezse talep reddedilmiu015f sayu0131lu0131r. u015eiku00e2yet u00fczerine veya resen yapu0131lan inceleme sonucunda, ihlalin varlu0131u011fu0131nu0131n anlau015fu0131lmasu0131 hu00e2linde Kurul, tespit ettiu011fi hukuka ayku0131ru0131lu0131klaru0131n veri sorumlusu tarafu0131ndan giderilmesine karar vererek ilgililere tebliu011f eder. Bu karar, tebliu011fden itibaren gecikmeksizin ve en geu00e7 otuz gu00fcn iu00e7inde yerine getirilir. Kurul, telafisi gu00fcu00e7 veya imku00e2nsu0131z zararlaru0131n dou011fmasu0131 ve au00e7u0131ku00e7a hukuka ayku0131ru0131lu0131k olmasu0131 hu00e2linde, veri iu015flenmesinin veya verinin yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lmasu0131nu0131n durdurulmasu0131na karar verebilir.

Verilerinizin u015eirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduu011funu belirtir; bize duyduu011funuz gu00fcven iu00e7in teu015fekku00fcr ederiz.

SESA AMBALAJ VE PLASTu0130K SANAYu0130 Tu0130CARET A.u015e. WHATSAPP HATTI - AYDINLATMA METNu0130

Kiu015fisel verilerinizin, Kiu015fisel Verilerin Korunmasu0131 Kanunu (u201cKanunu201d) kapsamu0131nda u201cKemalpau015fa Osb Mahallesi Gazi Blv. No: 150 Kemalpau015fa/u0130zmiru201d adresinde yer alan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret Anonim u015eirketi (u201cSesa Ambalaju201d veya u201cu015eirketu201d) nezdinde iu015flenmesine iliu015fkin esaslar au015fau011fu0131da belirtilmiu015ftir:

1. Kiu015fisel Verilerin u0130u015flenme Amacu0131

Tarafu0131nu0131za ait iletiu015fim kategorisindeki kiu015fisel veriler; internet sitemizde yer alan u201cWhatsApp u0130letiu015fim Hattu0131u201d hizmetimiz vasu0131tasu0131yla yapmu0131u015f olduu011funuz bau015fvuru neticesinde toplanmaktadu0131r. WhatsApp u0130letiu015fim Hattu0131 ile aktarmu0131u015f olduu011funuz bilgileriniz, bau015fta bilgi temini, dilek ve u00f6nerilerinizi almak ile u015fiku00e2yetleri toplamak olmak u00fczere mu00fcu015fteri hizmetlerinin faaliyetlerinin geru00e7ekleu015ftirilmesi, tarafu0131nu0131za daha iyi bir hizmet sunulabilmesi iu00e7in mu00fcu015fteri iliu015fkileri sistemine dahil edilmesi amau00e7laru0131yla iu015flenmektedir.

2. u0130u015flenen Kiu015fisel Verilerin Aktaru0131ldu0131u011fu0131 Yerler ve Aktaru0131m Amacu0131

Kiu015fisel verilerin iu015flenme amacu0131 ile verilerin aktaru0131m amacu0131 paralellik gu00f6stermektedir. u015eirketimiz, topladu0131u011fu0131 kiu015fisel verileri faaliyetlerini yu00fcru00fctebilmek iu00e7in iu015f birliu011fi yaptu0131u011fu0131 kurum ve kuruluu015flarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iu015f ortaklaru0131 ile paylau015fabilmektedir. WhatsApp hattu0131 hizmetinin alu0131ndu0131u011fu0131 iu015f ortau011fu0131nu0131n sunucularu0131nu0131n yurt du0131u015fu0131nda bulunuyor olmasu0131 nedeniyle kiu015fisel verileriniz au00e7u0131k ru0131za vermeniz halinde yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lacaktu0131r.

3. Kiu015fisel Verilerin Toplanma Yu00f6ntemi ve Hukuki Sebebi

u0130nternet sitemizde yer alan u0130letim Formu alanu0131 vasu0131tasu0131yla sunmakta olduu011fumuz hizmetten faydalanabilmeniz iu00e7in toplanan kiu015fisel verileriniz doldurmuu015f olduu011funuz form aracu0131lu0131u011fu0131yla toplanmaktadu0131r.

Kiu015fisel verileriniz au015fau011fu0131da yer alan hukuki sebepler uyaru0131nca iu015flenmektedir:

  • KVKK m. 5/2 (f) hu00fckmu00fc uyaru0131nca temel hak ve u00f6zgu00fcrlu00fcklerinize zarar vermemek kaydu0131yla, u015eirketu2019in meu015fru menfaatleri iu00e7in veri iu015flenmesinin zorunlu olmasu0131,
  • KVKK m. 9/1 hu00fckmu00fc uyaru0131nca kiu015fisel verilerinizin au00e7u0131k ru0131zanu0131zu0131n alu0131nmasu0131 kapsamu0131nda yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lmasu0131.

4. Veri Sorumlusuna Bau015fvuru Yollaru0131 ve Haklaru0131nu0131z

Kanunu2019un 11. maddesi uyaru0131nca, u015eirketimize bau015fvurarak, kiu015fisel verilerinizin; a) iu015flenip iu015flenmediu011fini u00f6u011frenme, b) iu015flenmiu015fse bilgi talep etme, c) iu015flenme amacu0131nu0131 ve amacu0131na uygun kullanu0131lu0131p kullanu0131lmadu0131u011fu0131nu0131 u00f6u011frenme, d) yurt iu00e7inde / yurt du0131u015fu0131nda transfer edildiu011fi taraflaru0131 u00f6u011frenme, e) eksik / yanlu0131u015f iu015flenmiu015fse du00fczeltilmesini isteme, f) Kanunu2019un 7. maddesinde u00f6ngu00f6ru00fclen u015fartlar u00e7eru00e7evesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktaru0131ldu0131u011fu0131 3. kiu015filere yukaru0131da sayu0131lan (e) ve (f) bentleri uyaru0131nca yapu0131lan iu015flemlerin bildirilmesini isteme, h) mu00fcnhasu0131ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya u00e7u0131kmasu0131na itiraz etme, ve i) kanuna ayku0131ru0131 olarak iu015flenmesi sebebiyle zarara uu011framanu0131z hu00e2linde zararu0131n giderilmesini talep etme hakku0131na sahipsiniz.

Yukaru0131da belirtilmiu015f bulunan haklaru0131nu0131za iliu015fkin bilgi ve bau015fvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Bau015fvuru Usul ve Esaslaru0131 Hakku0131nda Tebliu011f uyaru0131nca u015eirketimize iletebilirsiniz.

u015eirketimiz taleplerinizi, talebin niteliu011fine gu00f6re en ku0131sa su00fcrede ve en geu00e7 otuz gu00fcn iu00e7inde, ilk talep u00fccretsiz olmak u00fczere sonuu00e7landu0131ru0131r. Ancak aynu0131 konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte iu015flemin ayru0131ca bir maliyeti gerektirmesi hu00e2linde, u00fccret alu0131nabilir. u015eirketimiz talebi kabul edip iu015fleme koyabilir veya gereku00e7esini au00e7u0131klayarak talebi yazu0131lu0131 usulle reddedebilir.

Yukaru0131da belirtilen prosedu00fcr takip edilerek geru00e7ekleu015ftirilen bau015fvurunun reddedilmesi, verilen cevabu0131n yetersiz bulunmasu0131 veya su00fcresinde bau015fvuruya cevap verilmemesi hu00e2llerinde; cevabu0131n tebliu011fini takiben otuz ve her hu00e2lde bau015fvuru tarihinden itibaren altmu0131u015f gu00fcn iu00e7inde Kiu015fisel Verileri Koruma Kuruluu2019na (u201cKurulu201d) u015fiku00e2yette bulunma hakku0131 mevcuttur. Ancak bau015fvuru yolu tu00fcketilmeden u015fiku00e2yet yoluna bau015fvurulamaz.

Kurul, u015fiku00e2yet u00fczerine veya ihlal iddiasu0131nu0131 u00f6u011frenmesi durumunda resen, gu00f6rev alanu0131na giren konularda gerekli incelemeyi yapar. u015eiku00e2yet u00fczerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. u015eiku00e2yet tarihinden itibaren altmu0131u015f gu00fcn iu00e7inde cevap verilmezse talep reddedilmiu015f sayu0131lu0131r. u015eiku00e2yet u00fczerine veya resen yapu0131lan inceleme sonucunda, ihlalin varlu0131u011fu0131nu0131n anlau015fu0131lmasu0131 hu00e2linde Kurul, tespit ettiu011fi hukuka ayku0131ru0131lu0131klaru0131n veri sorumlusu tarafu0131ndan giderilmesine karar vererek ilgililere tebliu011f eder. Bu karar, tebliu011fden itibaren gecikmeksizin ve en geu00e7 otuz gu00fcn iu00e7inde yerine getirilir. Kurul, telafisi gu00fcu00e7 veya imku00e2nsu0131z zararlaru0131n dou011fmasu0131 ve au00e7u0131ku00e7a hukuka ayku0131ru0131lu0131k olmasu0131 hu00e2linde, veri iu015flenmesinin veya verinin yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lmasu0131nu0131n durdurulmasu0131na karar verebilir.

Verilerinizin u015eirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduu011funu belirtir; bize duyduu011funuz gu00fcven iu00e7in teu015fekku00fcr ederiz.

Kiu015fisel Verilerin u0130u015flenmesine u0130liu015fkin Au00e7u0131k Ru0131za Metni

Kiu015fisel verilerimin WhatsApp hizmeti kapsamu0131nda tedariku00e7inin sunucularu0131nu0131n yurt du0131u015fu0131nda bulunuyor olmasu0131 nedeniyle kiu015fisel verilerimin yurt du0131u015fu0131na aktaru0131lmasu0131na au00e7u0131k ru0131za gu00f6steriyorum.

Write to Us

Write to Us